Monthly Archives: marts 2015

Referat af Generalforsamling i Solbjerg Søsport

2. Marts 2015

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent 2015.

5. Fremlæggelse af budget 2015

Pause med kaffe, ost og vin

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen

8. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen

9. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Henning blev valgt til dirigent.

Anne blev valgt til referent.

 

Ad 2. Formandens beretning

Jesper lavede en kort gennemgang af årets aktiviteter.

Året startede med standerhejsningen hvor der var premiere på den ny-renoverede bro med hjul under. Aldrig er broen blevet sat i så hurtigt i. Der var mange fremmødte, og det betød at der også blev startet op på etableringen af omklædningsrummet ligesom der også blev taget fat på den udvendige vedligeholdelse. Der er i løbet af året blevet afholdt to Græs og grill arrangementer. Her har der også været pænt fremmøde. Dejligt at se at det hele ikke gror til. Til åbent hus arrangementet var der også en del besøgene, som også resulterede i nye medlemmer til optimistafdelingen.

Året har også budt på en del gæster. Bl.a. har broen været udlånt til modelbåd kapsejlads, og der har været et generelt ønske om at låne vores inriggere. Den største udfordring i den forbindelse har været at finde nogen til at låse op.

Til standerstrygningen skulle broen så op igen. Vi var spændte på hvordan det ville gå med at få den op igen. Underlaget brast. Og det viser med al tydelighed at vi har behov for at få gjort noget ved det område.

 

Norsminde sejlklub har overdraget hele bådeparken til os. I starten lånte vi dem. Men nu tilhører de os.

 

Beretning fra Helle fra Sejlafdelingen

Super sæson. Fantastisk vejr.

Tilgang af optimister. Meget entusiastiske. Harmonisk hold

Mange gode sejltimer. Tre drenge har taget trænerrollen. Tak til alle forældre både på arbejdsdage og på hverdage. Uden dem er det ikke nemt at få det til at køre.

Dejligt at se at der er mange af de gamle børn der bliver ved med at sejle. Der er mange der bliver ved. Skønt at se at folk blander sig på kryds og tværs…

Og så fik sejlafdelingen i år en Danmarksmester.

 

Beretning fra Anne fra Kajakafdelingen

Meget aktiv sæson. Mange på det nye hold, som er kommet rigtig godt fra start. Der bliver lavet ro-aftaler på kryds og tværs. Til det årlige Le Mans blev der roet rigtig mange kilometer. Der var stor kamp om sejren, men Anders vandt med 82 km på et døgn. Så har man med stor succes afholdt to børnedage, for at se om der kunne være interesse for at opstarte en børneafdeling. Det betyder at der i 2015 bliver lavet et børneholde på forsøgsbasis. I September var der ikke mindre en 6 deltagere til Tour de Gudenå og det høje aktivitetsniveau er fortsat langt ind i vintermånederne. Klubbens medlemmer har d.d. sejlet mere en 16.000 km i indeværende sæson.

 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab

Kirsten fremlagde regnskabet.

Jesper orienterede om alle udfordringerne med at få sponsorpenge hjem.

 

Ad 4. Fastlæggelse af kontingent 2015.

Det blev vedtaget at fastholde nuværende kontingent.

 

Ad. 5 Fremlæggelse af budget 2015

Jesper og Kirsten fremlagde budgettet.

 

Pause med kaffe, ost og vin

 

Ad 6. Indkomne forslag

Thomas og Rikke orienterede om planerne for børne kajakholdet.

 

Ad 7. Valg til bestyrelsen

Jesper Jespersen og Karin Steen blev valgt  til bestyrelsen

Marianne Østergaard blev valgt til suppleant

Jesper Bolvig blev valgt til Revisor

Leander blev valgt til Revisorsuppleant.

 

Ad 8. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen

Broudvalget orienterede kort om status for deres arbejde. De har udarbejdet en helhedsplan, som også indbefatter træfældning, nye belægninger på området, og en evt. udbygning af klubhuset. Projektet er stort og vil kræve omfattende midler, så derfor blev det foreslået at der nedsættes en gruppe til at arbejde med fundraising. Man kan henvende sig til bestyrelsen såfremt man er interesseret i at deltage i dette arbejde.

 

Ad 9. Eventuelt

Under dette punkt blev klubbens medlemmer bedt om at møde op på SIF’s generalforsamling d. 24. marts for at være med til at sikre en revision af foreningens vedtægter.

Vi har brug for din hjælp d. 24. marts.

Vi har behov for at så mange som muligt af vores medlemmer deltager i den kommende SIF generalforsamling, d. 24. marts.

For at vi fortsat kan modtage sponsorstøtte til vores optimister er vi nemlig nødt til at forsøge at få ændret to punkter i Solbjerg Idrætsforenings Vedtægter (Det er også vores). Og alle medlemmer har stemmeret.

Det drejer sig om følgende punkter:

Baggrund:

Vi har de sidste par år flere gange fået del i udlodningen fra vores lokale spillehal. I den sammenhæng har SKAT bedt om vores vedtægter. De har meldt tilbage at vi skal indføje et ekstra punkt, for at vi fremover kan godkendes til at modtage disse midler.

Nuværende tekst:

§ 17 Foreningens opløsning

 

Stk. 1             Opløsning af foreningen skal ske ved vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

 

Stk. 2             Til opløsning kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 3             Hvis foreningen opløses, indsættes eventuelle midler på en spærret konto i 10 år til brug ved oprettelse af ny idrætsforening i Solbjerg-området. Den ny idrætsforening skal have et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

Kontoen administreres af Solbjerg Fællesråd.

 

Stk. 4             Er en ny idrætsforening ikke oprettet inden 10 år tilfalder beløbet Solbjerg Fællesråd.

 

 

Der foreslås at der indføjes et ekstra punkt med følgende ordlyd:

 

Stk. 5   Det er en forudsætning, hvis foreningen opløses, at eventuelle midler, som måtte stamme fra udlodning fra en spillehal, tilgår andre velgørende, almennyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver (spillehallen) og afgiftsbelægges.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 4             Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentlig annoncering og bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.

Der foreslås at der ændres i stk. 4 med følgende ordlyd:

 

Stk. 4             Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentlig annoncering og bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel. Ved offentlig indkaldelse forstås også foreningens hjemmeside.