Vi har brug for din hjælp d. 24. marts.

Vi har behov for at så mange som muligt af vores medlemmer deltager i den kommende SIF generalforsamling, d. 24. marts.

For at vi fortsat kan modtage sponsorstøtte til vores optimister er vi nemlig nødt til at forsøge at få ændret to punkter i Solbjerg Idrætsforenings Vedtægter (Det er også vores). Og alle medlemmer har stemmeret.

Det drejer sig om følgende punkter:

Baggrund:

Vi har de sidste par år flere gange fået del i udlodningen fra vores lokale spillehal. I den sammenhæng har SKAT bedt om vores vedtægter. De har meldt tilbage at vi skal indføje et ekstra punkt, for at vi fremover kan godkendes til at modtage disse midler.

Nuværende tekst:

§ 17 Foreningens opløsning

 

Stk. 1             Opløsning af foreningen skal ske ved vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.

 

Stk. 2             Til opløsning kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 3             Hvis foreningen opløses, indsættes eventuelle midler på en spærret konto i 10 år til brug ved oprettelse af ny idrætsforening i Solbjerg-området. Den ny idrætsforening skal have et alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

 

Kontoen administreres af Solbjerg Fællesråd.

 

Stk. 4             Er en ny idrætsforening ikke oprettet inden 10 år tilfalder beløbet Solbjerg Fællesråd.

 

 

Der foreslås at der indføjes et ekstra punkt med følgende ordlyd:

 

Stk. 5   Det er en forudsætning, hvis foreningen opløses, at eventuelle midler, som måtte stamme fra udlodning fra en spillehal, tilgår andre velgørende, almennyttige formål eller tilbageføres til tilladelsesindehaver (spillehallen) og afgiftsbelægges.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 4             Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentlig annoncering og bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.

Der foreslås at der ændres i stk. 4 med følgende ordlyd:

 

Stk. 4             Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved offentlig annoncering og bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel. Ved offentlig indkaldelse forstås også foreningens hjemmeside.

 

 

 

Skriv et svar